PRODUCT

PC23d

제조사

HONEYWELL

데이터시트 다운로드
제품특징

50.8mm (2 in) PC23d 프린터는 감열식 프린터로 설치가 용이하고 사용이 간편하며 공간이 제한된 설정에 적합합니다. 그리고 운송/택배, 의료, 소매 및 접대 시장 및 중소기업을 위한 맞춤식 솔루션을 제공합니다.

제품스팩

 
Resolution 8 dots/mm (203 dpi)
12 dots/mm (300 dpi)
Memory

Standard : 128 MB Flash, 128 MB RAM (DDR2)
Optional : Up to 32 GB via user USB thumbdrive

Maximum Print Width 203 dpi – max. 56 mm (2.2 in)
300 dpi – max. 54 mm (2.1 in)
Maximum Print Speed 8 ips (203.2 mm/ sec) for 203 dpi
6 ips (152.4 mm/sec) for 300 dpi
Print Length 203 dpi – 1727 mm (68 in)
300 dpi – 900 mm (35 in)
Communication Standard
USB Device Type B connector v.2.0 high
speed, USB Host Type A connector v.2.0 high speed
Field-Installable
Ethernet 10/100 Mbps module,
Dual radio module (802.11 b/g/n and Bluetooth
V2.1), USB to Serial adapter (RS-232), USB to
Parallel adapter
Dimension 177 mm(6.9 in) X 125 mm(4.9 in) X 215 mm(8.5 in)
Weight 1.45 kg (3.2 lb)